Pravidla Soutěže X-Challenge a Worldee 2020

 1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1 Pořadatelem Soutěže je X-Challenge Makers s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07919581, provozovatel stránky https://x-challenge.cz/ (Dále jen „Pořadatel“). Pořadatel Soutěž pořádá ve spolupráci se společností We travel the world s.r.o. se sídlem na gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, IČO: 08351864, která provozuje internetovou stránku https://worldee.com a aplikaci Worldee (Dále jen „Worldee”).

1.2 Soutěž probíhá od 21. 6. 2021 08:00 hod. do 1. 8. 2021 23:59 hod. („Doba konání Soutěže“). 

1.3 Soutěž je pořádána na území České republiky. Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na https://x-challenge.cz/ („Webová stránka“).

1.4 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k Pořadateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. REGISTRACE A VÝHRA

2.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm na území České republiky, která je svéprávná a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zaregistruje se do soutěže („Soutěžící“).

2.2 Pro účast v Soutěži je nutné splnění všech následujících podmínek:

 • Soutěžící v době trvání soutěže navštíví co nejvíc ze zadaných míst v České republice („Checkpointy”), určené v Plánu cesty na adrese https://www.worldee.com/trip/planner?planId=30937 a splní při tom alespoň jednu ze zadaných výzev:
  • „Přespi pod hvězdnou oblohou”
  • „Uvař si na ohni”
  • „Pozoruj východ slunce z vrcholu”
  • „Cestuj ve stylu našich pradědů”
  • „Nasbírej pytel odpadků”
 • Soutěžící si založí vlastní profil na webu nebo v aplikaci Worldee („Profil”)
 • Soutěžící na svém Profilu nejpozději v den skončení soutěže zveřejní Cestu, která v názvu obsahuje spojení „Soutěž X-Challenge a Worldee” a zadá do ní fotografie ze všech Checkpointů, které navštívil. Cestu může doplnit i o text a další fotografie z cesty.
 • Aby Pořadatel mohl uznat navštívené checkpointy, musí Soutěžící v Cestě přiřadit příslušné fotografie k přesnému místu Checkpointu – při zadávání se musí jmenovat stejně jako v Plánu. Nejlepší postup je zkopírovat Plán a místa z něj zařadit do Itineráře.
 • V průběhu Soutěže sdílí Soutěžící fotografie nebo videa s Checkpointů na Instagram nebo Facebook s hashtagem #objevcesko a označením profilů @xchallengecz a @worldee_com.

2.3 Do Soutěže je možné se registrovat pouze jednou.

2.4 Účast v Soutěži je dobrovolná. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

2.5 Výhrami v Soutěži jsou registrace na akci Objev Česko 2021, pobyt v trampském bungalovu na Svatojánských proudech pro 1-2 osoby a 2x registrace ne akci Víkendovka s přespáním v bunkru od X-Challenge. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Pořadatel si vyhrazuje právo Výhry doplnit o Ceny od partnerů.

   

 1. VÝBĚR VÝHERCE, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

3.1 Výhercem se stane a hlavní Výhru obdrží Soutěžící, který splnil podmínky zařazení do Soutěže a v průběhu trvání Soutěže navštívil nejvíce Checkpointů („Výherce“). Tým X-Challenge a Wolrdee ale navíc ocení Soutěžící v dalších kategoriích, určených při vyhodnocení podle jejich přístupu k soutěži a kreativitě. Může jít například o tyto kategorie: 

 • Nejlepší report (Cesta) na Worldee
 • Nejlepší fotodokumentace
 • Nejkreativnější způsob dopravy
 • Největší dobrodruh

3.2 Pořadatel zveřejní Výherce nejpozději do jednoho měsíce po skončení Doby konání Soutěže. Jména Výherců zveřejní Pořadatel na svých profilech na Facebooku a Instagramu.

3.3 Pokud Výherce Výhru odmítne nebo mu Výhra nebude moci být Pořadatelem předána z jakéhokoliv jiného důvodu (např. Pořadatel se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí okontaktování Výherce dle předchozích bodů; Výherce neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost atp.), je Pořadatel oprávněn postupem dle článku 3.1 těchto pravidel určit nového Výherce či Výhru neudělit. Výherce nemá nárok na jakékoliv náhradní plnění.

3.4 Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

3.5 Řádným převzetím Výhry dochází k zániku možnosti tuto Výhru odmítnout či se jí z jakéhokoliv důvodu platně vzdát.

3.6 Výherce převzetím Výhry bere na vědomí, že jeho identita, s uvedením jména a příjmení, a s přihlédnutím ke znění článku 3 těchto pravidel, může být zveřejněna na Webové stránce a současně i ve sdělovacích prostředcích (včetně sociálních sítí), na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele či Worldee, a to po dobu jednoho (1) roku po skončení Doby konání Soutěže.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

4.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel je jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní identifikační a kontaktní údaje, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

4.2 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Pořadatele naleznete na adrese https://x-challenge.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

4.3 Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel a Worldee, případně Pořadatelem pověřená osoba, jsou v souvislosti s předáním Výhry, pokud se Soutěžící stane Výhercem, oprávněni bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele Soutěže či Worldee, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů.

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na info@x-challenge.cz. 

5.2 Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení vyloučit jakéhokoliv Soutěžícího, u nějž se prokáže, že zneužívá průběh Soutěže nebo s ní manipuluje, či jedná jiným způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly, a to i zpětně, (tj. Soutěžící musí vrátit výhru).

5.3 Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na Webové stránce. Pořadatel tak může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

5.4 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo sPořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

5.5 Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

5.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích či telekomunikačních služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).

CHCI SOUTĚŽIT