Shrnutí

Víme, že dlouhé dokumenty lidi moc rádi nečtou. Tak jsme ti to nejdůležitější nejdřív shrnuli do 6 bodů, které pročteš za 54 vteřin. Samozřejmě si pak ale projdi i celé podmínky, prosím.

  1. Aplikaci smí používat jen lidé starší 18 let.
  2. Při plnění všech výzev se řiď zdravým rozumem a platnými zákony. Pokud cítíš, že na to nemáš, nic se nestane, když si dáš pauzu.
  3. Ve všech lidech, které do plnění výzvy nějak zapojíš, zanechej dobrý pocit.
  4. Do aplikace nahrávej jen svá vlastní videa a fotky. Případně taková, kde máš jasné svolení od autora je použít pro účely X‑Challenge. Jinak porušuješ bod 2 i 3.
  5. Panáka na kuráž si prosím odpusť. Všechny výzvy bys měl plnit střízlivý a bez vlivu jiných omamných látek.
  6. Dobře se bav 🙂

Celé znění

Tyto Podmínky užívání aplikace X‑Challenge (dále jen „Podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené na základě registrace (viz čl. 2 níže) a následného vytvoření Uživatelského účtu mezi naší společností:

X-Challenge Makers s.r.o., IČ: 07919581 se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, není plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 309857.

adresa pro doručování: Milan Škoda, Na Kopci 479, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní e‑mail: info@x‑challenge.cz

jako Provozovatelem a Vámi jako Uživatelem

DEFINICE

Veškeré pojmy použité v těchto Podmínkách, jakož i v dokumentech na ně navazujících, budou vyloženy následujícím způsobem:

Provozovatel
Provozovatelem je X‑Challenge Makers s.r.o., IČ: 07919581, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, není plátcem DPH; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309857;

Uživatel
Uživatelem je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Provozovatelem vstoupí do smluvního vztahu pro soukromé, nepodnikatelské účely nebo pro jiné než soukromé, nepodnikatelské účely;

Aplikace
Aplikace je softwarová aplikace X‑Challenge přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese www.x‑challenge.cz (dále jen „webové stránky“) nebo je možné si tuto aplikaci stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store a Google Play a provozovat ji na mobilním zařízení Uživatele za současného připojení se k uživatelskému účtu Aplikace; Aplikace slouží k zadávání úkolů, výzev a checkpointů, které Uživatele inspirují k objevování zajímavých míst, rozvoji komunikačních dovedností, schopnosti následovat své talenty a získat větší sebedůvěru a poznávání nových lidí;

Uživatelský účet
Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Prostřednictvím uživatelského účtu může Uživatel využívat funkčnost Aplikace;

Smlouva
Registrací a vytvořením Uživatelského účtu se uzavírá mezi Provozovatelem a Uživatelem smlouva o poskytování služeb a k poskytnutí licence k Aplikaci v souladu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany zpracování osobních údajů.

REGISTRACE

Jednorázová registrace
Pro využití Aplikace je nutná registrace, která je bezplatná.

Jak probíhá registrace a vytvoření Uživatelského účtu?
Vyplněním registračních údajů a kliknutím na tlačítko „Registrace“ dochází k vytvoření Uživatelského účtu. Registrace je dokončena souhlasem s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Akceptací těchto Podmínek Provozovatel uděluje Uživateli osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání Uživatelského účtu. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním, sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn dílo pozměňovat a vytvářet odvozená díla. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám. Při nerespektování autorských práv bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv má Provozovatel zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má Provozovatel za porušení jeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Způsoby registrace
Lze se registrovat prostřednictvím registračního formuláře po zadání požadovaných údajů, jako jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, atd. Požadované údaje musí být zadány v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné. Registrace je možná pouze na vlastní občanské jméno Uživatele a nelze používat pseudonymy nebo smyšlená jména.

Dále se lze registrovat prostřednictvím registračních údajů, které Uživatel poskytl na sociálních sítích Facebook nebo Google a které převezme Provozovatel. Registrace formou služeb Facebook Connect a Google Sign-In vyžaduje od Uživatele potvrzení vybraných údajů, které Uživatel již předtím poskytl na Facebooku nebo Googlu a které přebírá Provozovatel. Uživatel následně může tyto údaje ve svém profilu v rámci Aplikace doplnit nebo zredukovat.
Registrace nezletilé osoby
V rámci Aplikace se mohou registrovat pouze osoby starší 18 let, které jsou právně způsobilé uzavírat smlouvy svým vlastním jménem.

Registrací Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let a že má právní způsobilost k uzavírání smluv dle platných a účinných právních předpisů.

Je Smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je Uživatel spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a užívá Aplikaci mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje na Uživatele ochrana spotřebitele dle příslušných právních předpisů a těchto Podmínek.

Má Uživatel jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel má Uživatel především:
právo na sdělení informací před uzavřením Smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto Podmínkách nebo na webových stránkách);
právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy (článek 8.1. těchto Podmínek).

Čím se řídí právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem?
Právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
Těmito Podmínkami;
Zásadami ochrany zpracování osobních údajů, které upravují ochranu osobních údajů Uživatelů;
Podmínkami a pokyny ze strany Provozovatele uvedenými na webových stránkách nebo v komunikaci mezi Provozovatelem a Uživatelem prostřednictvím Aplikace;
Morálními hodnotami Provozovatele;
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud je Uživatel spotřebitelem).

Pokud se bydliště Uživatele nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem obsahuje jiný mezinárodní prvek, bere tímto Uživatel na vědomí, že se tento právní vztah řídí českým právem. Pokud je Uživatel spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Uživateli v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami?
Uživatel registrací potvrzuje svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto Podmínek, a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že Uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat v aktuálním stavu.

Změny Podmínek
Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky podle okolností z různých důvodů, mimo jiné z komerčních důvodů, z důvodů dodržení souladu s platnými zákony a předpisy, nebo z důvodu poskytování uživatelských služeb. Odkaz na nové znění Podmínek bude Uživateli zasláno na e‑mailovou adresu Uživatele. Aktuální znění Podmínek je umístěno rovněž na webových stránkách nebo v Aplikaci.

Provozovatel bude Uživatele informovat o všech změnách nejméně čtyři týdny před datem účinnosti těchto změn, a to e‑mailem na adresu uvedenou při registraci. Od okamžiku obdržení emailu s informací o změnách Podmínek, má Uživatel 30 dní k uplatnění námitek.

Pokud Uživatel námitky vůči změnám neuplatní, má se za to, že aktualizované Podmínky přijímá.

Pokud Uživatel uplatní námitky vůči změnám, má Provozovatel právo ukončit Smlouvu a odstranit Uživatelský účet Uživatele, přičemž přihlédne k zájmům Uživatele, pokud smluvní vztah nebude moci pokračovat v rozsahu stávajících Podmínek, nebo pokud pro Provozovatele pokračování právního vztahu nebude opodstatněné.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v rozsahu, v jakém to funkce a Podmínky užívání této Aplikace umožňují.

Uživatel je povinen poskytnout pravdivé a v aktuálním a úplném stavu udržovat své registrační údaje, přičemž tyto údaje nesmí předat třetím stranám.

Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout svůj Uživatelský účet a tedy oprávnění k užívání Aplikace bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele třetí osobě. Uživatel zároveň bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Aplikace.

Uživatel si musí chránit svůj Uživatelský účet před neoprávněným a podvodným použitím. V případě jakéhokoli neoprávněného a podvodného použití Uživatelského účtu, nebo při podezření, že je účet Uživatele vystaven takovému riziku, je nutné, aby Uživatel neprodleně písemně informoval Provozovatele.

Uživatel nesmí provádět jakékoli narušitelské zásahy za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné narušitelské pokusy zaměřené na software nebo hardware Provozovatele. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace.

Uživatel je oprávněn ukládat, zveřejňovat, přednášet a distribuovat pouze takový obsah, jako např. fotografie, vyobrazení, texty, prohlášení nebo videa, k jehož předávání dále je daný Uživatel oprávněn, tedy pokud má Uživatel k používání daného obsahu výhradní právo nebo v případě, že daný Uživatel není vlastníkem daných práv k obsahu, který poskytuje, pak za podmínky, že

Uživatel ručí Provozovateli za to, že byla platným způsobem získána veškerá vyžadovaná práva, oprávnění, povolení apod. Uvedené závazně platí také pro obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní jména a ochranné známky. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost Uživatel.

Uživatel nesmí ukládat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádný obsah povahou rasistický, urážlivý, diskriminační, pomlouvačný, sexuální, propagující násilí nebo jakkoli jinak protizákonný.

Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

Ukládání pro Uživatele důležitých údajů

Uživatel bere na vědomí, že by měl pravidelně ukládat své důležité údaje externě, tzn. na externí úložiště, pevný disk nebo do cloudové služby. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození údajů.

Jak může Uživatel ukončit užívání Aplikace?
Uživatel může užívání Aplikace kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e‑mail Provozovatele info@x‑challenge.cz. Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 pracovních dnů zruší. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu.

Co když něčemu ve Smlouvě nebo Podmínkách Uživatel nerozumí?
V případě dotazu k Podmínkám nebo ke Smlouvě může Uživatel kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e‑mailu info@x‑challenge.cz. Provozovatel rád poskytne veškeré potřebné informace.

Co se stane, když Uživatel poruší své povinnosti stanovení v těchto Podmínkách?
Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení Uživatelského účtu bez náhrady v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami, zejména tento článek a článek 6. těchto Podmínek.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Aplikace

Provozovatel negarantuje dostupnost Aplikace 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je provozována na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení Uživatelského účtu bez náhrady v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami. Provozovatel má dále právo okamžitě zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Aplikace v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu Aplikaci zpoplatnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z plnění výzev a úkolů, na nichž může být zachycena podoba a projevy Uživatelů v souladu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování jeho služeb v souladu s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Registrací dává Uživatel svolení s rozšiřováním podoby Uživatele ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Zřízení Uživatelského účtu je zdarma.

V rámci Aplikace nebo na webových stránkách může být uvedena prezentace speciálních výzev nebo úkolů či checkpointů, včetně stručného popisu, které jsou zpoplatněny (dále jen „speciální výzvy nebo úkoly“)

Prezentace speciálních výzev nebo úkolů je informativního charakteru a nejedná se o návrh Provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. V případě zájmu o danou službu, je nutné vyplnit nezávaznou poptávku – objednávku (registraci) na webových stránkách. V objednávce musí být uvedeny všechny povinné údaje, zejména pak jméno a příjmení Uživatele, kontaktní údaje Uživatele a fakturační údaje. Údaje uvedené v objednávce je Uživatel povinen zkontrolovat. Takto zkontrolované údaje považuje Provozovatel za správné a úplné a dle těchto údajů propočítá konečnou cenu. Odesláním objednávky zároveň Uživatel souhlasí se zněním pravidel a pokynů Provozovatele. O případné změně údajů uvedených v objednávce je povinen Uživatel bezodkladně informovat Provozovatele e‑mailem. Následně Uživatel obdrží potvrzení objednávky e‑mailem spolu s její rekapitulací včetně platebních údajů. Speciální výzvy nebo úkoly bude možné plnit až po zaplacení ceny.

Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu může Uživatel uhradit bezhotovostně platební kartou přes platební bránu ComGate nebo tzv. rychlým převodem z účtu vybraných českých bank na bankovní účet Provozovatele (pokyny budou Uživateli sděleny v potvrzení objednávky), popřípadě jiným způsobem, který umožňuje Provozovatel dle informací na webových stránkách.

Kdy nastane splatnost ceny?
Cena je splatná do osmi pracovních dnů od potvrzení objednávky dle článku 3.1. těchto Podmínek. Závazek Uživatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele. V případě, že objednávka je zaslána v kratší době než 30 dnů před konáním speciální výzvy nebo úkolu, nastává splatnost do 2 dnů od potvrzení objednávky případně nejpozději poslední pracovní den před zahájením speciální výzvy nebo úkolu, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Cena musí být uhrazena vždy nejpozději poslední pracovní den před zahájením speciální výzvy nebo úkolu.

Uživatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od Smlouvy týkající se speciální výzvy nebo úkoly bez udání důvodu dle ust. § 1829 občanského zákoníku.

V případě zájmu o zrušení nebo změnu objednávky speciální výzvy nebo úkolu je nutné bezodkladně kontaktovat Provozovatele.

Provozovatel výslovně Uživatele upozorňuje, že na zrušení nebo změnu objednávky speciální výzvy nebo úkolu nemá Uživatel dle těchto Podmínek ani právních předpisů nárok a provedení změn je možné pouze po dohodě s Provozovatelem.

Při zrušení objednávky Uživatelem si Provozovatel jako pořadatel speciálních výzev nebo úkolů vyhrazuje právo na storno poplatek z celkové částky, a to:

  • zrušení objednávky více než 30 dní před termínem plánované speciální výzvy nebo úkolu činí storno poplatek 75% uhrazené částky
  • zrušení objednávky 30 – 14 dní před termínem plánované speciální výzvy nebo úkolu činí storno poplatek 50% uhrazené částky
  • zrušení objednávky 14 – 1 den před termínem plánované speciální výzvy nebo úkolu uhrazenou částku Provozovatel nevrací

Pokud dojde ke zrušení plánované speciální výzvy nebo úkolu do týdne od plánovaného termínu ze strany Provozovatele jako pořadatele, vrátí Provozovatel Uživateli 100% uhrazené částky.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy týkající se speciální výzvy nebo úkolu v případě, že Uživatel neuhradí cenu. V takovém případě má Provozovatel právo požadovat úhradu storno poplatku až ve výši 100% ceny.

PODMÍNKY PLNĚNÍ VÝZEV NEBO ÚKOLŮ
Uživatel si je vědom, že bude motivován k činnostem, které obvykle nevykonává a je si vědom, že tyto činnosti bude činit dobrovolně. U činností, resp. při plnění výzev nebo úkolů, kde Uživatel není schopen vymyslet legální řešení nebo řešení v souladu s morálním hodnotami Provozovatele, nebude tyto výzvy plnit. Uživatel nebude podstupovat riziková řešení, ani nebude vystavovat nebezpečí ostatní Uživatele.

Uživatel, který se rozhodne k plnění výzev nebo úkolů vyjadřuje souhlas s tím, že bude respektovat pravidla uvedená v těchto Podmínkách či na webových stránkách a další pokyny Provozovatele včetně Morálních hodnot Provozovatele, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh plnění výzev nebo úkolů.

Uživatel je povinen při každé jednotlivé výzvě posoudit zejména svoje schopnosti, dovednosti včetně fyzických a mentálních schopností a vybavení včetně obuvi, oblečení a případných ochranných pomůcek. Pokud se Uživatel rozhodně výzvu splnit, je plně odpovědný za své rozhodnutí a vlastní zvážení, zda je schopen výzvu splnit.

Uživatel si je plně vědom, že Provozovatel Uživatele do splnění výzev nikterak nenutí a Uživatel se rozhoduje o splnění výzev zcela dle svého uvážení.

Uživatel se při plnění úkolů musí řídit platnými zákony České republiky a případně platnými zákony dalších zemí, kde úkoly plní, včetně místních právních předpisů. Je zcela na Uživateli, aby si zjistil, že činností, kterou se pro splnění rozhodl vyvinout, neporušuje žádný právní předpis.

Uživatel plněním úkolů nesmí narušovat osobní svobodu a práva jiných lidí, ani je nepřiměřeně obtěžovat.

Uživatel nesmí za žádných okolností, zejména při plnění výzev a úkolů i mimo ně, úmyslně ani neúmyslně kazit dobré jméno celé myšlence splnění výzev v rámci Aplikace ani dobré jméno Provozovatele.

Uživatel nesmí plnit výzvy a/nebo úkoly pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

Uživatel musí zvážit při plnění výzev a úkolů svůj zdravotní stav, zejména svůj fyzický a psychický stav. V případě užívání jakýchkoli medikamentů se musí Uživatel vždy poradit se svým lékařem, zda je schopen plnit výzvy a úkoly.

Používání Aplikace nenahrazuje konzultaci Uživatele s odborným lékařem.

V případě porušení článku 6. může být Uživateli odepřeno právo další účasti na výzvě nebo úkolu bez nároku na vrácení ceny v případě speciálních výzev nebo úkolů.

ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ APLIKACE A/ NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK

Omezení odpovědnosti
Provozovatel nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud Provozovatel konkrétní škodu sám zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Provozovatel nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody včetně škody následné, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.

Provozovatel nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání Aplikace. Uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho zařízení, nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stahování materiálů z Aplikace.

Uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré návrhy soudních sporů libovolného druhu, které vyplynou z neshod s jinými Uživateli. Uživatel bere na vědomí a uznává, že Provozovatel neponese za žádných okolností odpovědnost za úkony nebo opomenutí jiných Uživatelů, včetně škod souvisejících s takovými úkony nebo opomenutími.
Odpovědnost a užívání Aplikace a/nebo webových stránek

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace a/nebo webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s její a/nebo jejich určením. Při využívání Aplikace a webových stránek nesmí Uživatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně systém zatěžovat.

Pokud se při užívání Aplikace a/nebo webových stránek dopustí Uživatel jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup do Aplikace a/nebo na webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Uživatel dále povinen uhradit Provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Provozovatel upozorňuje Uživatele, že kliknutím na některé odkazy v Aplikaci nebo na webových stránkách může dojít k opuštění Aplikace nebo webových stránek a k přesměrování do aplikací a na webové stránky třetích subjektů.
Důležité prohlášení

Uživatele je povinen při plnění výzev, jež jsou fyzicky a/nebo psychicky náročné zkonzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem. Provozovatel nenahrazuje lékaře Uživatele ani nenese odpovědnost za počínání Uživatele při plnění výzev a/nebo úkolů. Přijetím těchto Podmínek Uživatel stvrzuje, že za své zdraví si nese výhradní odpovědnost on sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká má Uživatel práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Je-li Uživatel spotřebitel a vznikne-li mezi ním a Provozovatelem spor ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, má Uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové stránky: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové stránky: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. oto právo může Uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Provozovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které Uživatel u Provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Uživatel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.europa.eu.

Co by měl Uživatel ještě vědět?
Při uzavírání Smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si hradí Uživatelé sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e‑mailu, doporučeně poštou nebo osobním doručením na sídlo Provozovatele. Provozovatel bude Uživateli doručovat na adresu elektronické pošty, kterou Uživatel Provozovateli sdělil.

V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15. 5. 2019.